Milí zákazníci a priatelia e(ko)shopu Ekologická domácnosť,

pri návšteve našej stránky, objednávaní tovaru, komunikácií s nami, či prihlásení sa na odber noviniek (newslettera) nám poskytujete svoje osobné údaje. Vždy vyžadujeme iba údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb. O vaše osobné údaje sa svedomito staráme, neposkytujeme ich žiadnym tretím stranám na marketingové účely, z odberu newslettera sa môžte kedykoľvek odhlásiť. Rešpektujeme vaše súkromie a aj vždy budeme. Rovnako dôležitá je pre nás ochrana vašich údajov a dodržiavanie vašich práv súvisiacich so spracovávaním vašich osobných údajov.

Dňa 25.5.2018 vstupuje do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (známe ako GDPR), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a zákon č. 18/2018 Z. z.. Táto nová legislatíva vám, naším zákazníkom a priateľom, zabezpečuje ešte väčšiu ochranu vašich osobných údajov. Radi vás podrobne informujeme, ako vaše údaje spracovávame a ako si sami môžte upraviť spôsob, aké údaje o vás budú spracovávané a ako používané.

Kompletné znenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 môžete nájsť na stránke Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete, je spoločnosť Leňochod s.r.o.. Zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov. 

Leňochod s.r.o.
Jégého 6

821 08 Bratislava
Slovensko

IČO: 50 538 713
DIČ: 2120365005
IČ DPH: SK2120365005
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 114682
Poverený zástupca: Mgr. Lenka Hankerová

Kde uchovávame vaše údaje?

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“).

Kto má prístup k vašim údajom?
Vaše údaje sú poskytované tretím stranám len na poskytnutie našich služieb pre vás. Konkrétne kategórie tretích strán špecifikujeme nižšie. Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje tretím stranám na marketingové účely.

Aký je právny základ na spracovanie?
Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Aké máte práva?

Právo na prístup: 
Máte právo kedykoľvek požiadať o informáciu o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame.

Právo na prenosnosť:
Vždy, keď spracúvavame vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie:
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame, kedykoľvek okrem týchto situácií:

*máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
*máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
*máte u nás nevyrovnaný dlh bez ohľadu na spôsob platby,
*ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,
*ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme našej spoločnosti. Nebudeme pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:
* sledovaním pokynov v jednotlivých marketingových emailoch,
* úpravou nastavení svojho zákazníckeho účtu.

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:

*ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme našej spoločnosti, obmedzíme všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.
*ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, musíme obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
*ak už nepotrebujeme osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.    

Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto vaše požiadavky týkajúce sa vašich práv uvedených vyššie vybavíme prednostne. Kontaktujte nás na adrese gdpr@ekologickadomacnost.sk.

Zodpovedná osoba:
Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme vaše osobné údaje stále spracúvali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať na adrese gdpr@ekologickadomacnost.sk.

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu: 
Ak sa domnievate, že spracúvame vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

Aktualizácie nášho Vyhlásenia o ochrane údajov:
Možno bude potrebné aktualizovať naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Posledná verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke. Všetky podstatné zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov oznámime, napríklad účel používania osobných údajov, totožnosť prevádzkovateľa alebo vaše práva.

ONLINE NÁKUP

Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vášho online nákupu v našom e(ko)shope spracovaním vašich objednávok a vrátenia tovaru prostredníctvom našich online služieb a na posielanie oznámení o stave doručenia alebo v prípade akýchkoľvek problémov s doručením vášho tovaru. 
Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vašich platieb.
Vaše údaje použijeme aj na spracovanie sťažností a záručných záležitostí produktov. Vaše osobné údaje sa používajú na vašu identifikáciu a na overenie vášho legálneho veku na online nakupovanie a na potvrdenie vašej adresy u externých partnerov. 

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, doručovacia adresa, emailová adresa a telefónne číslo,
* platobné informácie a história platieb,
* informácie o objednávke.

Ak máte zákaznícky účet, spracúvame aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom, ako sú:  

* ID účtu,
* história nákupov.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie, spoločnostiam na overenie vašej adresy, komunikačným agentúram na zaslanie potvrdenia objednávky, skladom a distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením vašej objednávky. Poskytovateľom platobných služieb pre vašu platbu.

Upozorňujeme, že mnohé tieto prijímajúce spoločnosti majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby sme mohli plniť služby riadenia a doručenia objednávky pre vás.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame, pokiaľ ste aktívnym zákazníkom.

ZÁKAZNÍCKY ÚČET

Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť s naším e(ko)shopom Ekologická domácnosť.  Poskytneme vám históriu objednávok a informácie o vašich objednávkach a umožníme vám upravovať nastavenia svojho účtu (vrátane marketingových preferencií). Poskytneme vám tiež jednoduchý spôsob na udržiavanie správnych a aktuálnych informácií, ako sú kontaktné informácie a platobné informácie.  Ďalej vám umožníme ukladať si tovar v nákupnom košíku, umožníme vám hodnotiť a recenzovať produkty, ktoré ste si od nás kúpili.

Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?
Vždy spracúvame vašu emailovú adresu a heslo, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do zákazníckeho účtu. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, dodacia adresa, telefónne číslo,
* krajina,
* heslo,
* nastavenia účtu.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup:

* história objednávok,
* informácie o doručení,
* história platieb.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:

* história klikania,
* história navigácie a prehliadania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, na optimalizáciu webovej stránky využívame webové agentúry a analytické nástroje na hodnotenie produktov.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov pre váš účet je založené na vašom súhlase, keď si vytvoríte zákaznícky účet.

Spracovanie vašich osobných údajov na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité informácie o produktoch, je založené na našom oprávnenom záujme.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, váš účet prestane existovať a nebudeme vám môcť poskytovať služby uvedené vyššie.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny zákaznícky účet.

Máte právo kedykoľvek ukončiť svoj účet, ak sa rozhodnete tak urobiť, váš účet prestane existovať a budete sa považovať za neaktívneho zákazníka. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.

Po ukončení vášho účtu budú vaše údaje vymazané.

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na našom oprávnenom záujme napísaním na adresu gdpr@ekologickadomacnost.sk. Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme na vybavenie vašich otázok, spracovanie sťažností a záručných záležitostí pre produkty a záležitosti technickej podpory prostredníctvom emailu, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych médií. Môžeme sa s vami skontaktovať, ak sa vyskytne problém s vašou objednávkou.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame údaje, ktoré nám poskytnete, vrátane týchto kategórií: 

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, doručovacia adresa, emailová adresa a telefónne číslo,
* platobné informácie a história platieb,
* informácie o objednávke,
* číslo zákazníckeho účtu,
* všetka korešpondencia v danej záležitosti.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je založené na našom oprávnenom záujme.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame po dobu ukončenia (vybavenia) prípadu.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: 
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na našom oprávnenom záujme. Nebudeme pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje používame na splnenie povinností stanovených v právnych predpisoch, súdnych rozsudkoch a rozhodnutiach orgánov.

Zahŕňa to používanie vašich osobných údajov na zhromažďovanie a overovanie účtovných údajov na dodržiavanie účtovných predpisov.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov
*číslo zákazníka,
*číslo objednávky,
*meno,
*poštová adresa,
*doručovacia adresa,
*výška transakcie,
*dátum transakcie.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Vaše údaje sa budú poskytovať spoločnosti poverenej vedením účtovníctva Leňochod s.r.o..

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné, aby sme si mohli plniť svoje zákonné povinnosti.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame v súlade s účtovnými predpismi vo vašej krajine.

PRIAMY MARKETING

Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a poštou.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 

* Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa a telefónne číslo
* Informácie o tom, na aké produkty a ponuky ste klikli

Ak máte zákaznícky účet, budeme spracovávať aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom, ako sú:

* Meno
* Adresa
* História nákupov
* Informácie o tom, ako ste navigovali a klikali na stránke 

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, mediálnym agentúram a technickým dodávateľom na distribúciu fyzického a digitálneho priameho marketingu. 

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a namietať voči priamemu marketingu.
Keď tak urobíte, nebudeme vám posielať žiadne ďalšie ponuky priameho marketingu či informácie založené na vašom súhlase.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:

* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových zásielkach,
* úpravou nastavení svojho zákazníckeho účtu.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým neodvoláte svoj súhlas. 

SÚBORY COOKIES

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie.

Ako používame súbory cookies?
Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“. Cookies používame na uloženie vašich obľúbených produktov.

Dočasné súbory cookies používame napríklad, keď použijete funkciu filtrovania produktov, na kontrolu, či ste sa prihlásili alebo či ste vložili tovar do svojho nákupného košíka. 

Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov.  

Niektoré súbory cookies tretích strán nastavujú služby, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach a ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nastavujú ich poskytovatelia sociálnych médií, ako sú Twitter, Facebook a Vimeo, a týkajú sa schopnosti používateľov zdieľať obsah na tejto stránke, ako naznačuje ich príslušná ikona.

Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Vaše ID súborov cookies spájame s vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v súvislosti s vaším zákazníckym účtom, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť služby uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanie štatistických údajov na optimalizáciu našej stránky a na to, aby sme vám mohli poskytovať relevantné materiály.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Vaše súbory cookies spojíme s vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili do zákazníckeho účtu.
Ak ste sa prihlásili do svojho účtu, právny základ je založený na našom oprávnenom záujme.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Neuchovávame vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie. 

SÚŤAŽE

Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše údaje spracúvame, keď sa zapojíte do našich súťaží. Vaše osobné údaje sa použijú na skontaktovanie sa so súťažiacimi ohľadom súťaže, pred podujatím a po ňom, na identifikáciu súťažiacich, overenie veku súťažiacich, na skontaktovanie sa s víťazmi, doručenie a sledovanie cien.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, doručovacia adresa, emailová adresa a telefónne číslo,
* vek,
* informácie poskytnuté v súťaži.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, dodávateľom doručovacích služieb na doručenie cien. 

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď sa rozhodnete zapojiť do súťaže.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, nebudeme vám môcť poskytovať uvedené služby.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame 1 rok po skončení súťaže.

24.5.2018