Štatút súťaže "Veľkonočná súťaž"

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Leňochod s.r.o., Jégého 6, 821 08 Bratislava, IČO: 50 538 713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 114682 (prevádzkovateľ internetového obchodu www.ekologickadomacnost.sk).
 2. Súťaž prebieha v termíne 17.4.-29.4.2017.
 3. Účastníkom súťaže sa môže stať akákoľvek osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku alebo v Českej republike. Súťaž nie je určená pre osoby, ktorých trvalý alebo prechodný pobyt je mimo krajín, do ktorých je možné objednať tovar zo stránky www.ekologickadomacnost.sk.
 4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je výber výhry - produktu 1, 2 alebo 3 z ponuky na vizuáli súťaže - a uvedenie tohto výberu do komentára pod príspevok súťaže na oficiálnej stránke Ekologická domácnosť na sociálnej sieti Facebook.
 5. Výhrou v súťaži je 1x Detská bio zubná kefka Zajko značky Jack'n'Jill v hodnote 3,99€ s DPH, 1x Detský prírodný pohárik Zajko značky Jack'n'Jill v hodnote 6,99€ s DPH alebo 1x BIO Detský olej Prvý zúbok 10ml značky Saloos naturcosmetic v hodnote 3,33€ s DPH (podľa výberu výhercu).
 6. Výherca súťaže bude určený na základe žrebovania zo všetkých účastníkov súťaže dňa 30.4.2017.
 7. Meno výhercu bude oznámené dňa 30.4.2017 na sociálnej sieti Facebook v samostatnom príspevku informujúcom o výsledku súťaže.
 8. Výherca je povinný do 3 dní od ukončenia súťaže, resp. vyhlásenia výhercu kontaktovať organizátora cez privátnu správu na sociálnej sieti Facebook za účelom poskytnutia osobných údajov nevyhnutných pre odovzdanie výhry. V prípade, že sa organizátor s výhercom dohodne na osobnom prevzatí výhry, je výherca povinný poskytnúť organizátorovi meno, priezvisko, telefonický a emailový kontakt. V prípade, že sa organizátor dohodne na zaslaní výhry prostredníctvom tretej strany (Slovenská pošta alebo kuriérska spoločnosť In Time), je výherca povinný poskytnúť organizátorovi meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu, telefonický a emailový kontakt. V prípade, že výherca do vyššie uvedenej lehoty nekontaktuje organizátora a neposkytne vyššie uvedené údaje, stráca nárok na výhru.
 9. Účastník súťaže dáva súhlas na spracovanie osobných údajov organizátorovi súťaže. Osobné údaje výhercu budú spracované poverenými pracovníkmi spoločnosti Leňochod s.r.o. v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a budú využité na účely odovzdania výhry a marketingové účely. Osobné údaje budú v prípade potreby poskytnuté tretím stranám (napr. Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť, spoločnosť poverená vedením účtovníctva spoločnosti Leňochod s.r.o.), avšak iba v súvislosti s odovzdaním výhry a administratívou súťaže. Účastník súťaže má právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať.
 10. Účastník súťaže prehlasuje, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.
 11. Organizátor súťaže prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a organizátor nemá s touto spoločnosťou žiaden vzťah.
 12. Organizátor si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie pravidiel súťaže.