VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: Leňochod s.r.o., Jégého 6, 821 08 Bratislava, web: www.ekologickadomacnost.sk, email: obchod@ekologickadomacnost.sk, tel. číslo: +421 910 136 599

 

  • Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :
  • Číslo objednávky** :
  • Dátum objednania/dátum prijatia* :
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa:
  • Adresa spotrebiteľa:
  • Číslo bankového účtu (na ktorý bude vrátená kúpna cena)**:
  • Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):
  • Dátum: 

 

* Nehodiace sa prečiarknite

**Nepovinný údaj (vyplnenie urýchli vybavenie žiadosti o odstúpenie od kúpnej zmluvy)