Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č. 250 /2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na spotrebný tovar kupovaný za účelom osobnej spotreby, u ktorého sú v záručnej lehote uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady.

Tieto ustanovenia neplatia pre právnickú osobu, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania. Zodpovednosť za vady sa v tomto prípade riadi § 422 a nasl. Obchodným zákonníkom SR.

„Predávajúci“ je spoločnosť Leňochod s.r.o., Jégého 6, 821 08 Bratislava, IČO: 50538713, DIČ: 2120365005, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 114682/B.

„Kupujúci“ je:

1, spotrebiteľ – osoba, ktorá nakupuje na osobnú spotrebu

2, fyzická/právnická osoba – podnikateľ – osoba, ktorá nakupuje za účelom podnikania


1. Právo kupujúceho na reklamáciu vád tovaru


Ak sa vyskytne na kúpenom tovare vada, je Kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamovať ho). Zodpovedná osoba je povinná po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, pre ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

Predávajúci zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka s cieľom informovať ho o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou emailu na elektronickú adresu, SMS správou, resp. doporučeného listu. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie telefonické alebo písomné vyjadrenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Ak tovar vykazuje zjavné vady t.j. poškodený prepravný obal, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade je zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na adresu:

Leňochod s. r. o.

Jégého 6

821 08 Bratislava

alebo osobne na adrese:

Škultétyho 1

831 04 Bratislava

(iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore).

Pred zaslaním tovaru, prosím, vyplňte tento "Reklamačný formulár" ktorý odošlite na elektronickú adresu obchod@ekologickadomacnost.sk alebo poštou na adresu zaslania tovaru. K reklamovanému tovaru prosím priložte daňový doklad o kúpe tovaru.

V prípade, že reklamovaný tovar je zaslaný predávajúcemu poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba zásielku preberie, skontroluje zásielku a dokumentáciu.  Rozhodujúci dátum na lehotu reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

Tovar poslaný na dobierku nebude prebraný. Odporúčame tovar dôkladne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave, prípadne zásielku poistiť.


2. Záručné podmienky


Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


3. Záverečné ustanovenia reklamačného poriadku


Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia

V Bratislave 1.12.2016