obchodnej spoločnosti Leňochod s.r.o.

so sídlom Jégého 6, 821 08 Bratislava

identifikačné číslo: 50538713

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Ba I., oddiel Sro, vložka č. 114682/B

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.ekologickadomacnost.sk

 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Leňochod s.r.o., so sídlom Jégého 6, 821 08 Bratislava, identifikačné číslo: 50538713, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Ba I., oddiel Sro, vložka č. 114682/B (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z.z.) (ďalej iba „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom  internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej  na internetovej adrese  www.ekologickadomacnost.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predošlého znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet 

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. 

2.2. Pri registrácii a na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. 

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácii potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu. 

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. 

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 kalendárny rok nevyužíva  alebo v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). 

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný neustále a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb. 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy 

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. 

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov. Ceny tovarov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovarov zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. 

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej a Českej republiky. 

3.4. Pre objednávku tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: 

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. 

3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil. 

3.7. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). 

3.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). 

3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť 7 dní. 

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. 

3.11. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku  s uvedením možných variant objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho. 

3.12. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípade uzatvorená až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronické pošty. 

3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby. 

4. Cena tovaru a platobné podmienky 

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: 

4.1.1. v hotovosti vo výdajnom mieste predávajúceho na adrese Škultétyho 1, 831 04 Bratislava;

4.1.2. v hotovosti na dobierku v mieste určeného kupujúcim v objednávke;

4.1.3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK35 8330 0000 0024 0108 8575 (pre platby zo Slovenskej republiky)  alebo č. CZ24 2010 0000 0024 0108 8575 (pre platby z Českej republiky), vedený vo Fio banke (ďalej len „účet predávajúceho“);

4.1.4. bezhotovostne platobnou kartou na dobierku v mieste určeného kupujúcim v objednávke;

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. 

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred. 

4.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. 

4.6. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. 

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nejde vzájomne kombinovať. 

4.8. Predávajúci pri platbách vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH). Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a priloží ju v tlačenej forme k tovaru. 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru) 

5.1. Kupujúci má právo v zmysle § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z.z.) odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovarov alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcim odoslané písomne v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. 

5.2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať písomne na elektronickú adresu obchod@ekologickadomacnost.sk, poštou na adresu sídla predávajúceho alebo osobne doručiť na adresu skladu predávajúceho počas otváracích hodín. Pre doručovanie odstúpenia od zmluvy platí ustanovenie čl. 11 týchto obchodných podmienok. 

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnásť (14) dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy nesie kupujúci náklady a riziko spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a to aj v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. 

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnásť (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim bezhotovostne na účet uvedený kupujúcim v odstúpení od zmluvy. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim ihneď pri vrátení tovaru či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar. 

5.5. Vrátený tovar kupujúcim musí spĺňať tieto podmienky: tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, musí byť kompletný. V opačnom prípade nárok na úhradu škôd vzniknutých na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Tovar, ktorý vracia kupujúci predávajúcemu nesmie byť zaslaný na dobierku, pokiaľ tak kupujúci urobí, tovar nebude možné predávajúcim prevziať. 

5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. 

5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, zaniká účinnosť darovacej zmluvy ohľadne takéhoto darčeka a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť i poskytnutý darček.

5.9. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok uvedených v čl. 5 nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. 

6. Doprava a dodanie tovaru 

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný tovar pri dodaní prevziať. 

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. O termíne dodania tovaru informuje predávajúci kupujúceho prostredníctvom elektronickej adresy kupujúceho uvedenej užívateľskom účte alebo v objednávke. 

7. Práva z vadného plnenia 

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä podľa zákona č. 250 /2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka). 

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal: 

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.4. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, za ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru za vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim alebo vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho skladu počas otváracích hodín alebo elektronicky písomnou formou na email predávajúceho obchod@ekologickadomacnost.sk, prípadne na inom mieste dohodnutom kupujúcim a predávajúcim. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prevzal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho. 

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9. Ochrana osobných údajov 

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v zmysle ust. § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a (ďalej spoločne všetko len ako„osobné údaje“). 

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy. 

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vytvorenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. 

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar a osôb poverených vykonávaním účtovníctva predávajúceho nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytované tretím osobám. 

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. 

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. 

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu oznámiť. Predávajúci  má právo za poskytnutie informácie podľa predošlej vety požadovať primeranú úradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie. 

10. Zasielanie obchodných informácií a ponúk, ukladanie cookies 

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosťou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním  obchodných ponúk na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci môže súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť aj bez ukladania tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. 

11. Doručovanie 

11.1. Oznámenia týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou formou listu na adresu sídla spoločnosti, osobne na adresu skladu počas otváracích hodín alebo na elektronickú adresu predávajúceho, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenia sa považujú za doručené a účinné okamihom ich dodania, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy vykonaného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, keď je oznámenie kupujúcim v lehote pre odstúpenie odoslané. 

11.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktor nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné. 

11.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať protredníctvom elektronickej pošty a to na adresu elektronickej pošty uvedenej v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na uvedenú na webovej stránke predávajúceho. 

12. Alternatívne riešenie sporov (ARS) 

12.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom elektronickej adresy obchod@ekologickadomacnost.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. 

12.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. 

12.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

13. Záverečné ustanovenia 

13.1. Ak  vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa  strany dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

13.2. Ak je niektoré z ustanovení obchodných podmienok neplatné nebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu. 

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná vrátane obchodných podmienok predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. 

13.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstoupenie od kúpnej zmluvy. 

13.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: Jégého 6, 821 08 Bratislava, adresa elektronickej pošty: obchod@ekologickadomacnost.sk , telefón: +421 910 136 599.

13.6. Všetky vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

13.7. Každý Kupujúci je povinný si tieto obchodné podmienky prečítať pred samotným nákupom a plne súhlasí so všetkými jeho ustanoveniami.

V Bratislave dňa 1.12.2016

Aktualizované dňa 1.12.2016