Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č. 250 /2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na spotrebný tovar kupovaný za účelom osobnej spotreby, u ktorého sú v záručnej lehote uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady.

Tieto ustanovenia neplatia pre právnickú osobu, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania. Zodpovednosť za vady sa v tomto prípade riadi § 422 a nasl. Obchodným zákonníkom SR.

„Predávajúci“ je spoločnosť Leňochod s.r.o., Jégého 6, 821 08 Bratislava, IČO: 50538713, DIČ: 2120365005, SK2120365005, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 114682/B.

„Kupujúci“ je:

1, spotrebiteľ – osoba, ktorá nakupuje na osobnú spotrebu

2, fyzická/právnická osoba – podnikateľ – osoba, ktorá nakupuje za účelom podnikania

 

1. Právo kupujúceho na reklamáciu vád tovaru

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare vada, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamovať ho). Predávajúci je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, pre ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

Predávajúci zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka s cieľom informovať ho o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou emailu na elektronickú adresu, SMS správou, alebo doporučeného listu. Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie telefonické alebo písomné vyjadrenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

V prípade, že kupujúci zásielku prevzal a v nepoškodenom obale sa nachádzal poškodený tovar, pričom k tomuto poškodeniu došlo pravdepodobne počas prepravy zásielky (napr. zlomený, rozbitý tovar), je zákazník povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu, najneskôr však 1 deň po doručení zásielky. V opačnom prípade nebude možné situáciu vyriešiť ako reklamáciu.

Kupujúci môže reklamovať tovar vyplnením "Reklamačného formulára" na tejto stránke, ktorý sa automaticky odošle na elektronickú adresu obchod@ekologickadomacnost.sk a následne doručiť reklamovaný tovar jedným z nasledovných spôsobov:

  • odovzdať tovar osobne na adrese kancelárie&skladu predávajúceho: Ekologická domácnosť/ekodoma.sk, Dom Techniky, Škultétyho 1, 831 04 Bratislava, počas otváracích hodín (iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore),
  • zaslať tovar kuriérskou spoločnosťou/obyčajnou poštovou zásielkou na adresu kancelárie&skladu predávajúceho: Ekologická domácnosť/ekodoma.sk, Dom Techniky, Škultétyho 1, 831 04 Bratislava.

K reklamovanému tovaru prosím priložte daňový doklad o kúpe tovaru.

V prípade, že reklamovaný tovar je zaslaný predávajúcemu poštou alebo kuriérom, predávajúci zásielku preberie, skontroluje zásielku a dokumentáciu. Rozhodujúci dátum na lehotu reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

Tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, doporučenou poštovou zásielkou, alebo na adresu sídla predávajúceho - pokiaľ tak kupujúci urobí, tovar nebude možné predávajúcim prevziať.

Tovar posielajte až po potvrdení o prijatí reklamačného formulára! Odporúčame tovar dôkladne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave, prípadne zásielku poistiť.

 

2. Záručné podmienky

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

3. Záverečné ustanovenia reklamačného poriadku

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia

 

V Bratislave dňa 1.12.2016

Aktualizované dňa 12.10.2019

 

Reklamačný formulár

Uveďte presnú špecifikáciu tovaru podľa daňového dokladu

Popíšte prosím vady, poškodenie alebo nedostatočné vlastnosti tovaru

Uveďte prosím číslo faktúry, pokladničného dokladu alebo paragónu


Tento formulár slúži pre účely reklamácie tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu www.ekologickadomacnost.sk.